Actie tegen besparingen en voor meer personeel bij FOD Financiën

Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zit het personeel op zijn/haar tandvlees. Jarenlang kenden de elkaar opvolgende regeringen slechts een woord: besparen. Een van de manieren om de besparingsdoelstellingen te halen (naast het schrappen in vergoedingen), bestaat eruit dat personeelsleden die de FOD verlaten (omwille van pensioen, ziekte, ontslag,…) niet allemaal vervangen worden. Op die manier is het personeelsaantal langzaam maar zeker achteruit gegaan.

Daar waar er tien jaar geleden nog zo’n dertigduizend ambtenaren werkten bij de FOD Financiën, zal dat aantal dit jaar gedaald zijn tot onder de twintigduizend. De hoeveelheid werk is echter niet verminderd. Om het werk toch gedaan te kunnen krijgen met steeds minder collega’s, legt het management niet alleen steeds hogere doelstellingen op, maar kiest ze er ook meer en meer voor om het beschikbare personeel ‘polyvalent’ in te zetten.

Dit betekent dat personeelsleden die opgeleid zijn voor (bijvoorbeeld) de BTW, ook personen- of vennootschapsbelasting onder de knie moeten krijgen. Tegelijk worden de opleidingen die de werkgever traditioneel organiseert meer en meer stiefmoederlijk behandeld, zodat de frequentie en de kwaliteit ervan achteruitgaat. Een en ander zorgt dan ook voor sterk toenemende werkdruk en daarmee gerelateerde aandoeningen zoals stress en burn-out.

Beloften

Een jaar geleden voerden de vakbonden bij de FOD Financiën al een aantal keren actie om te protesteren tegen de onhoudbare toename van de druk op het personeel. Als reactie kwamen Johan van Overtveldt – N-VA-minister van Financiën – en het management toen op de proppen met een hele reeks beloften.

Zo zou het fiscaal controlepersoneel dat de FOD verlaat mogelijk wel volledig vervangen kunnen worden. Hetzelfde zou ook het geval kunnen zijn voor het personeel dat bij de douane werkt in een shiftsysteem. Ook zou er een oplossing gevonden worden voor de problematiek van de mobiliteit (waardoor personeelsleden onder bepaalde voorwaarden minder zouden moeten pendelen). Verder zouden douaniers die een wapen dienen te dragen daarvoor een toelage kunnen verkrijgen.

Prullenmand

Een jaar later is er van die beloften helemaal niets in huis gekomen. Erger: verschillende ontwerpbesluiten die deze beloften in werkelijkheid moesten omzetten, werden door de ministerraad naar de prullenmand verwezen. Er wordt dan ook niets gedaan om de verslechtering van de werkomstandigheden tegen te gaan. Het personeelsbestand blijft verder inkrimpen. Door gebrek aan controlerend personeel wordt de strijd tegen de fiscale fraude de facto opgegeven. Eigenlijk wordt het Belgische belastingsysteem hierdoor nog onrechtvaardiger dan het al was.

Eisenbundel

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront maakte de minister en het management dan ook duidelijk dat het zo niet verder kan. Een actieaanzegging werd neergelegd. De vakbondseisen zijn duidelijk:

  • Stop het banenverlies bij de FOD Financiën, want om een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden is er meer personeel nodig!
  • Redelijke arbeidsomstandigheden!
  • Kwaliteitsvolle, aangepaste en gespecialiseerde opleidingen!
  • Weg met de verplichte polyvalentie!
  • Erken dat douaniers een zwaar beroep uitoefenen en dat ze beroepsrisico’s lopen!
  • Een rechtvaardige en transparante regelgeving inzake mobiliteit!
  • Degelijke vergoedingen voor de geleverde inspanningen!
  • Een rechtvaardige fiscaliteit!

Actie

Op maandag 29 mei 2017 zetten het Gemeenschappelijk Vakbondsfront deze eisen kracht bij met een eerste actie. Van 7 tot 9u30 werd de Brusselse hoofdzetel van de FOD Financiën door honderden vakbondsmilitanten geblokkeerd. De keuze van dit gebouw is symbolisch: hier bevinden zich immers de kantoren van het management. Met deze eerste actie maken de vakbonden duidelijk dat zij voor het personeel gewoon goede arbeidsomstandigheden willen, zodat de personeelsleden hun werk goed kunnen doen, hun taak als dienstverlener daadwerkelijk kunnen uitvoeren en uiteindelijk de fiscale fraude kunnen aanpakken – zoals de bevolking dat van hen verwacht.

Inhaaloperatie

Als de politieke overheid niet begrijpt dat er niet alleen een einde moet komen aan de besparingspolitiek, maar dat het ook meer dan tijd is om een inhaaloperatie door te voeren, dan zal het Gemeenschappelijk Vakbondsfront in de nabije toekomst nog meer dergelijke acties organiseren.

Een fotoreportage

Print Friendly, PDF & Email
Share This