Afvaloven Kampenhout: ten dode opgeschreven bouwvergunning nu ook officieel geweigerd

oven1Beste medestander,

De Vlaamse overheid heeft de bouwvergunning voor de afvaloven van Kampenhout geweigerd. Het gaat hier om de bouwvergunning die Recover Energy in maart van dit jaar indiende, en waartegen wij met z’n allen een dikke 26.000 bezwaarschriften hebben ingediend. Deze bouwvergunning was sinds de invoering van het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) ten dode opgeschreven, want het PRUP maakt de komst van de afvalverbrandingsoven immers onmogelijk.

De motivering van de Vlaamse overheid valt dan ook samen te vatten in volgende passage: “De aanvraag strijdt met het geldend voorschrift want afvalverbranding wordt door het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan uitgesloten.”

Deze beslissing was even makkelijk te voorspellen als het feit dat kerstmis dit jaar op 25 december valt. Zolang het PRUP in voege is kunnen we immers op beide oren slapen.

Maar: Tegen het PRUP loopt een zaak voor de Raad van State, en helaas staat het in de sterren geschreven dat de Raad van State het PRUP zal vernietigen (zie: Analyse van het arrest van het grondwettelijk hof: Wat nu? ). Van zodra het PRUP is geschorst (dat gebeurt wellicht in de loop van 2014) maakt een nieuwe vergunningsaanvraag wel weer kans om aanvaard te worden door de Vlaamse Overheid.

De motivering van de Vlaamse Overheid (hi er te downloaden als ) is dan ook interessant om na te gaan wat het mogelijk resultaat zou geweest zijn als het PRUP er niet geweest was. En die analyse is niet erg positief.

Beslissing van de Stedenbouwkundig ambtenaar

Op de gemeente Kampenhout na heeft alleen Waterwegen en Zeekanaal een negatief advies uitgebracht. Alle andere adviserende partijen — het Agentschap Wegen en Verkeer, de Vlaamse Milieumaatschappij, ELIA en de Dienst Bescherming Archeologisch Patremonium — zien weinig tot geen graten in het project.

Vooraleer U met z’n allen Waterwegen en Zeekanaal aan de borst drukt willen we U volgende passage uit hun advies niet onthouden:“Alhoewel Waterwegen en Zeekanaal NV van mening is dat het voorgenomen project, een absolute meerwaarde kan betekenen voor de watergebonden ontwikkeling van de bedrijfssite en onze vennootschap de intrinsieke ontwikkelingsmogelijkheden alleszins onderkent, leidt het feit dat het voorgenomen stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen wordt opgesplitst in een aantal al dan niet later te realiseren onderdelen op heden tot een te grote mate van onzekerheid aangaande het genereren van transport over de waterweg.”

Met andere woorden, we zijn enthousiast over dit project want hoe meer boten op het kanaal hoe liever voor ons, maar in de huidige plannen zitten te weinig garanties voor transport over het water.

Als U het nog niet begrepen had, dat is allemaal geen goed nieuws. Van alle betrokken partijen staat alleen de gemeente Kampenhout aan uw kant.

En de bezwaarschriften? horen we U denken. De motivering leert ons dat er 26.760 bezwaarschriften werden ingediend. Een absoluut record, en iets waar we met z’n allen terecht fier op mogen zijn.

We stippen het even aan, omdat U zich wellicht een andere repliek had voorgesteld van de Vlaamse overheid. Het officiële standpunt van de Vlaamse Overheid t.o.v al die bezwaren luidt als volgt:“De ingediende bezwaren zijn deels gerechtvaardigd.” Neen, dat is geen passage of samenvatting. Dat is het volledige standpunt.

Analyse van de beslissing

U heeft wellicht in de pers kunnen lezen dat de weigering van de bouwvergunning goed nieuws is. We hebben wat langer op een reactie laten wachten, omdat we eerst grondig de motivatie van de Vlaamse Overheid analyseren. (Het heeft ook een tijdje geduurd eer we die motivatie te pakken kregen).

Onze conclusie is dat de Vlaamse Overheid, en haar partners die adviseren in dit dossier, voorstander is van dit project, en zonder veel problemen een bouwvergunning zou afleveren was het niet dat de provincie Vlaams-Brabant daar een (tijdelijk) stokje voor heeft gestoken.

We zijn niet van mening dat de opmerkingen van Waterwegen en Zeekanaal die aan de basis liggen van hun negatief advies ons enige garantie bieden dat hun advies ook in de toekomst negatief zal zijn.

Bovendien moeten we vaststellen dat de bijna 27.000 bezwaarschriften door de Vlaamse Overheid zijn herleid tot 6 woorden. Dat is 4.500 bezwaarschriften per woord, voor wie het zich afvraagt.

Toch is er geen reden om dit jaar met een somber gemoed aan het kerstdiner te zitten:

 De verbrandingsoven van Kampenhout is nog steeds weinig meer dan wat papieren plannen.

 De gemeente Kampenhout, en de andere omliggende gemeenten, blijven gekant tegen het project.

 De provincie Vlaams-Brabant, die lijdzaam moest toekijken in deze vergunningsprocedure, werkt aan een nieuw PRUP. En ook al zal dat wellicht te laat komen, het is een krachtig signaal.

Op naar de verkiezingen

U vraagt zich misschien af hoe het mogelijk is dat de Vlaamse ambtenaren staan te springen om dit project goed te keuren, terwijl hun provinciale collega’s er alles aan doen om het project tegen te houden?

Zijn zij uit een ander hout gesneden? Zit er iets in het water in Leuven dat er in Brussel niet inzit? Uiteraard niet. Het verschil is dat de provincie Vlaams-Brabant een beleid voert waar geen ruimte is voor deze verbrandingsoven, en dat Vlaanderen een beleid voert waar men deze verbrandingsoven wel wil.

Met de Vlaamse verkiezingen in het vooruitzicht mag U zich binnen afzienbare tijd weer verwachten aan een sympathieke babbel met kandidaten op jaarmarkten en pensenkermissen. Wellicht een uitgelezen kans om hen uit te leggen dat ze daar in Brussel niet goed bezig zijn.

Wij wensen tot slot U en uw familie een mooi einde aan alweer een ovenvrij jaar, en de beste wensen en veel strijdlust voor 2014.

Foto : SAP

Print Friendly, PDF & Email