Staking BM&S: verklaring van ACOD Spoor Brussel

BM&SVerklaring van de ACOD Spoor Brussel, ter attentie van het Regionaal Paritair Comité van de NMBS van 10 september 2014

Gelet op de Programmawet van 29 maart 2012 die de gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor de sociale en salariale schulden invoert tussen de NMBS en haar onderaannemers, gelet op de Programmawet van 27 december 2012 die de voorwaarden invoert die gerespecteerd dienen te worden tussen de NMBS en haar onderaannemingen op het vlak van terbeschikkingstelling van werknemers en de relaties met het Comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daar aan, de syndicale delegatie, stellen wij het volgende:

Sinds donderdag 21 augustus hebben een vijftiental werknemers van BM&S, de onderaannemer belast met het schoonmaken van de treinen en het verwijderen van graffiti i het NMBS-atelier in Schaarbeek, het werk neergelegd, tengevolge het ontslag om valse redenen van twee ABVV-afgevaardigden en drie werknemers die met een langdurige interim werkten.  De enige acties die door de firma BM&S werden ondernomen waren de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder en interimarbeiders om de staking te breken. Het is belangrijk te onderstrepen dat dit inschakelen van interimarbeiders om het werk uit te voeren ter vervanging van stakende arbeiders volledig illegaal is.

Op maandag 8 september 2014 stelde de Nederlandstalige kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel de schonmaakfirma BM&S in het ongelijk met betrekking tot het dwangschrift dat ze had bekomen tegen de werknemers die het stakingspikket bezetten. Tegelijk met het dwangschrift bekwam BM&S toen een ongeziene uitspraak, waarin een dwangsom van 10 000€ werd opgelegd aan de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek wanneer ze de politie geen opdracht zouden geven het stakingspikket op te heffen.

In het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg wordt verklaard dat het eenzijdig dwangschrift van 27 augustus 2014, dat de personen aanwezig op het stakingspikket tot een dwangsom van 500€ per dag veroordeelde, wordt vernietigd.

Dit oordeel, dat ongetwijfeld een precedent schept, wordt beargumenteerd met het feit dat de niet stakende werknemers die zich op vraag van BM&S aanboden, in de eerste plaats werden aangeworven door een interimbedrijf, wat volgens de collectieve overeenkomst 108 van 16 juli 2013 illegaal is. Deze overeenkomst bepaalt dat in geval van staking geen interimarbeiders aan het werk mogen worden gezet. De strafcode voorzien sancties in dit geval. In dit vonnis wordt eveneens gewezen op het feit dat de firma BM&S geprobeerd heeft “stakingsbrekers aan te voeren” en “geprobeerd heeft de gerechtsdeurwaarder te instrumentaliseren en de voorzitter van de rechtbank te misleiden rond de echte omstandigheden van de feiten die door de firma werden aangebracht”.

We herinneren er aan dat in 2008 een ander schoonmaakbedrijf het contract voor het schoonmaken van het station Brussel Zuid had verkregen na een o zo goedkope offerte. Het was pas in 2012 dat de NMSB moest toegeven dat deze onderaanneming in verschillende opzichten frauduleus was! Indertijd had ze zich, om misbruiken in de toekomst te voorkomen, geengageerd om specifieke voorwaarden op te leggen bij toekomstige offertes. Het is duidelijk dat het openbare bedrijf niet alle lessen heeft getrokken uit deze onverkwikkelijke zaak. Maar ditmaal riskeert de wet met betrekking tot de “solidaire aansprakelijkheid” haar er aan te herinneren dat ze op haar verantwoordelijkheid kan worden gewezen… Het is dan ook des te onbegrijpelijk dat de prijzen die BM&S voorstelde, en “die alle concurrentie deden verbleken”, maar eerder “sociale dumping” waren, bij de verantwoordelijken van de NMBS geen alarmbel lieten afgaan!

De ACOD Spoor is solidair met de arbeiders die dag na dag de treinen schoonmaken in een atelier van de NMBS, en dat met onzekere contracten. Deze twee dossiers versterken ons in onze opvatting dat eerder dan beroep te doen op onderaanneming, de NMBS spoorwegpersoneel moet aanwerven, zowel voor de schoonmaak als voor klein technisch onderhoud in de ateliers van Vorst en Schaarbeek. Idem voor het schoonmaken van de openbare ruimtes van de stations. Het beroep doen op onderaannemingen komt dikwijls neer op sociale dumping, of zelfs sociale fraude.

Wij verdedigen en vragen het engagement van het statutair personeel van de NMBS om deze werken uit te voeren.

Print Friendly, PDF & Email