TTIP: Groene soep minder heet gegeten dan opgediend ?

raf-sap-TTIP

We hebben op deze site al herhaald gewezen op het verzet van de groene partijen in Europa tegen het TTIP-vrijhandelsverdrag EU-USA [1]. Samen met Verenigd Links (GUE) vormen ze binnen het Europees Parlement de oppositiepool tegen TTIP. In een position paper die de Europese Groenen in de aanloop naar de Europese verkiezingen publiceerden, werden alle bezwaren opgenoemd die ook binnen de brede sociale beweging tegen TTIP bestaan: het ondemocratisch karakter, de verzwakking van standaards en regelgeving, de gevolgen voor derde landen, de privilegies voor investeerders. De conclusie was duidelijk: “Greens therefore take an opposition position vis-à-vis TTIP”. Wat betreft de ISDS-uitzonderingsrechtbanken luidde het ondubbelzinnig: “Greens send a very clear message: No ISDS!

In dat licht is de motie die Wouter Van Besien, lid van het Vlaams Parlement voor Groen, indiende samen met twee sp.a-collega’s, Güler Turan en Tine Soens, een hele stap achteruit. De motie kwam er naar aanleiding van een debat over TTIP in het Vlaams Parlement op 27 januari. In plaats van de opposition position vis-à-vis TTIP  stapt Van Besien mee in het sociaaldemocratisch standpunt van “TTIP OK, op voorwaarde dat ...”. Deze voorwaarden zijn weliswaar totaal onrealistisch (de Vlaamse regering moet er bijvoorbeeld “streng op toe te zien dat de Europese Commissie bepaalde belangengroepen
niet bevoordeelt ten koste van andere” en dat het eindakkoord “een instrument vormt om arbeids- en milieunormen te promoten“) maar ze geven oppervlakkig de indruk dat men aan de kant staat van de brede sociale verzetsbeweging.

Wat betreft de gunsten voor investeerders is de verglijding t.o.v. “No ISDS” nog straffer. De motie van sp.a en Groen vraagt de Vlaamse regering “na te gaan of het ISDS-mechanisme de toets van het EU-recht en de beginselen van de Belgische rechtsstaat doorstaat“. Alleen als dat niet het geval zou zijn, moet er “desgevallend gepleit worden voor het verwijderen van ISDS-clausules uit deze akkoorden.

We kunnen alleen hopen dat hier niet opnieuw het lamentabele argument van de “vooruitgang” wordt ingeroepen. Groenen keurden zo al eens een tabaksrichtlijngoed waar ze hard tegen gefulmineerd hadden. Maar de gezondheidswaarschuwing moest nu 65% van de oppervlakte van het pakje bedragen, wat meer was dan de 55% van voorheen…

Print Friendly, PDF & Email