28 mei: Tax Justice Day

2015-05-28 11.34.28Acties voor rechtvaardige fiscaliteit

Op 28 mei werd voor de vijfde keer de zogenaamde ‘Tax Justice Day’ gevierd – de ‘Dag der Fiscale Rechtvaardigheid. De dag wordt elk jaar opnieuw georganiseerd door het Financieel Actienetwerk (FAN) en haar Franstalige tegenhanger Reseau pour la Justice Fiscale (RSJ), organisaties waar ook de drie grote vakbonden deel van uitmaken.

Pamfletten

Dit jaar begon de dag in alle vroegte, aangezien er ’s ochtends pamfletten werden verspreid aan vele stations. Door de stakingsactie van de corporatistische bond ASTB waren er weliswaar slechts weinig reizigers. Duizenden pamfletten zullen dan ook in de komende dagen alsnog verspreid worden.

‘Fiscale oorlog’

Naast de pamfletten-actie werd er ook verzamelen geblazen aan de Finance Tower te Brussel. In dit flatgebouw zetelen nogal wat diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën. De organisatoren wilden dan ook de ‘fiscale oorlog van rijk tegen arm’ aanklagen, die de federale regering volgens hen aan het voeren is.

Alternatieven

Ongeveer tweehonderd aanwezigen namens deel aan de actie. Eerst door vruchteloos te solliciteren bij de (fictieve) Dienst Fraudebestrijding. Vervolgens door te luisteren naar toespraken van Jan Vercamst (liberale vakbond), Marc Goblet (ABVV), een spreker van het ACV en Eric Goeman van het FAN. In die toespraken werd telkens opnieuw de onrechtvaardigheid van ‘ons’ belastingsysteem gehekeld, terwijl er ook alternatieven werden aangedragen, zoals de globalisering van alle inkomens, het herstel van de progressiviteit van de belastingschalen, een financiële transactietaks, een echte vermogensbelasting, enz.

Uitzonderlijke vermogensbelasting

Los van deze actie raakte ook bekend dat honderden ambtenaren van de FOD Financiën zelf een alternatief naar voor schuiven. Via een petitie, waarin gepleit wordt voor de invoering van “een uitzonderlijke, substantiële en progressieve vermogensbelasting op de 10% rijkste Belgen.

Wegvegen crisis 2008

Volgens de ondertekenaars kan met zo’n uitzonderlijke belasting de Belgische overheidsschuld – die explosief gestegen is door de financieel-economische crisis van 2008 – in een klap dalen met 20%. Waardoor meteen de hele argumentatie achter het besparingsbeleid weggeveegd wordt.

Ruimte voor investeringen

De fiscale ambtenaren wijzen er ook op dat daardoor ruimte kan worden gecreëerd “voor verantwoorde overheidsinvesteringen in huisvesting, onderwijs, kinderopvang, mobiliteit, pensioenen, enz., zonder miljoenen mensen op te zadelen met de lasten”.

Oprichting comité

Tevens maakten de ondertekenaars bekend dat zij een Comité voor een Uitzonderlijke Vermogensbelasting oprichten. Dat Comité zal eind juni bij elkaar komen, om verdere stappen af te spreken. Wie geïnteresseerd is, wordt gevraagd om de online-petitie alsnog te ondertekenen. Surf daartoe naar: http://tinyurl.com/oujh8c8

Halve waarheden

Enige tijd geleden maakte Elke Sleurs (toen nog staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale fraude) bekend dat er 100 extra aanwervingen zouden gebeuren ten behoeve van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Ondertussen werd bekend dat ze helaas vergat daarvoor ook een bijkomend budget te voorzien. Het is dus maar de vraag of deze aanwervingen er ook daadwerkelijk gaan komen. Of deze ‘vergetelheid’ iets te maken heeft met het overhevelen van haar bevoegdheden naar N-VA-partijgenoot Johan Van Overtveld (minister van Financiën) is niet bekend.

2015-05-28 11.34.44 2015-05-28 11.34.35 2015-05-28 11.04.30

 

Print Friendly, PDF & Email