Griekenland: Het uur van de waarheid voor de EU en Syriza?

eurogreceWe publiceren op onze website regelmatig bijdragen van linkse critici, van binnen en buiten Syriza, van de opstelling van de regering Tsipras in de onderhandelingen met de EU. We denken dat het echter voor een volledig overzicht ook belangrijk is de posities van de leiding van Syriza bekend te maken. Hieronder publiceren we dan ook het standpunt van Tassos Koronakis, secretaris van het Centraal Comité van Syriza, en de verklaring van het Politiek Secretariaat van Syriza van 14 mei 2015. We willen hierbij ook nog eens onze dank uitdrukken aan de vrienden van Ander Europa voor hun inspanningen al deze teksten in het Nederlands beschikbaar te stellen.


Het ogenblik van de waarheid voor Europa

Door Tassos Koronakis (*)

Beste vrienden,

Na vier maanden van intense onderhandelingen zijn we in het uur van de waarheid beland voor ons gemeenschappelijk Europees project. De door SYRIZA geleide regering doet haar best om met de Europese en internationale partners een eerbaar akkoord te bereiken, dat enerzijds de verplichtingen van Griekenland als Europese lidstaat respecteert, maar anderzijds ook het verkiezingsmandaat van het Griekse volk.

De regering geleid door SYRIZA is reeds begonnen met een reeks hervormingen die de corruptie en de wijdverspreide belastingontduiking aanpakken. De uitgaven worden beteugeld en de belastingsinkomsten overtreffen de verwachtingen, met een primair budgettair overschot (1) van 2,16 miljard euro (januari-april 2015), veel beter dan de initiële schatting van een deficit van 287 miljoen euro. Ondertussen heeft Griekenland aan al haar schuldverplichtingen voldaan met eigen middelen, een uniek feit onder de Europese naties, want sinds augustus 2014 werden er geen fondsen meer uitgekeerd aan Griekenland.

We hebben vier maanden van vermoeiende onderhandelingen achter de rug, waarin de kredietverleners systematisch probeerden om de door SYRIZA geleide regering het soberheidsprogramma op te dringen dat door het Griekse volk werd verworpen bij de verkiezingen van 25 januari. De Instellingen (2) orkestreerden een drooglegging van de liquiditeitsverlening (3), waardoor het ondraaglijk wordt om de nakende schuldverplichtingen na te komen.

De Griekse regering heeft haar best gedaan om een akkoord te bereiken, maar er zijn afspraken die we willen respecteren. Deze hebben betrekking op een draaglijk, niet onrealistisch, primair overschot, het herstel van de collectieve arbeidsovereenkomsten en de minimumlonen, de bescherming van werknemers voor massale afdankingen, het afschermen van lonen, pensioenen en het sociaal zekerheidssysteem voor verdere besnoeiingen, de stopzetting van privatiseringen aan dumpingprijzen, enzovoort. De soevereiniteit van het volk en het democratisch mandaat moeten gerespecteerd worden. Het geduld en de goede wil van de Griekse bevolking mogen niet verward worden met een bereidheid om toe te geven aan een chantage zonder voorgaande. De democratie in Europa mag niet gewurgd worden.

Het is een beslissende periode; onze Europese partners moeten blijk geven van politieke wil om uit de huidige patstelling te geraken. Deze oproep is er niet alleen een voor solidariteit, maar ook voor respect van de belangrijkste Europese waarde.

Het is in dit raam dat SYRIZA een oproep doet aan alle progressieve en democratische sociale en politieke actoren die inzien dat de Griekse strijd niet beperkt is tot de nationale grenzen, maar een gevecht is voor democratie en sociale rechtvaardigheid in heel Europa.

In dit kritieke ogenblik roepen wij op tot daden van sociale en politieke solidariteit, gaande van bijeenkomsten en bewustwordingscampagnes in heel Europa, tot initiatieven naar de parlementaire instellingen toe op lokaal, regionaal en nationaal vlak, en persoonlijke of gemeenschappelijke verklaringen ter ondersteuning van de Griekse strijd voor een verandering van het Europees paradigma, van een desastreuze soberheidspolitiek naar een nieuw model voor duurzame groei.

U steun is van het grootste belang, niet alleen voor het Griekse volk, maar voor de toekomst van de Europese zaak.

Met onze hartelijkste groeten,

Tassos Koronakis

Noten:

1) Het primair overheidssaldo is het begrotingsaldo zonder rekening te houden met de intrestbetalingen op staatsleningen. [Noot van de vertaler]

2) Met “Instellingen” worden bedoeld de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en de Eurogroep, in feite hetzelfde als de Troïka. [Noot van de vertaler]

3) Dit betreft de bevoorrading van de private banken in liquide geld, een normale taak van een centrale bank. (Noot van de vertaler)

(*) Tassos Koronakis is secretaris van het Centraal Comité van SYRIZA. Zijn oproep wordt verspreid door het Transform!-netwerk. Deze verklaring dateert van 18 mei 2015). Vertaald in het Nederlands door Ander Europa. Voor meer informatie kan verwezen worden naar de recentste verklaring van het politiek secretariaat van SYRIZA, die we hieronder publiceren.

 

greek-independentVerklaring van het Politiek Secretariaat van Syriza (14 mei 2015)

Vanaf het eerste moment dat deze regering werd gevormd, werd duidelijk – zowel binnenlands als daarbuiten – dat het mandaat dat door de Griekse bevolking is afgegeven, bindend is, en een kompas vormt bij de onderhandelingen.

De rode lijnen die de regering trekt, zijn de rode lijnen van de Griekse bevolking, en ze drukken de belangen uit van de arbeiders, zelfstandigen, gepensioneerden, boeren, en jongeren. Ze zijn de uitdrukking van de behoeftes van het land om een nieuwe koers in te zetten van groei, met sociale rechtvaardigheid en herverdeling van rijkdom als kern.

Het aandringen van de leningverstrekkers om het MoU (1)  van de regering Samaras uit te voeren, wat een verstikkende houdgreep van politieke en financiële afdreiging in het land creëert, staat in schril contrast met het idee van democratie en soevereiniteit van de bevolking in Europa. Het drukt de obsessieve fixatie uit op een bezuinigingsbeleid dat de welvaartsstaat ontmantelt, het oligarchische bestuur van Europese zaken in besloten kamertjes die nooit geraakt worden door de wensen van de bevolking, en de weg vrijmaken voor de opkomst van extreemrechts in Europa.

Deze eisen kunnen niet aanvaard worden. Ze kunnen niet aanvaard worden door de Griekse bevolking die al die afgelopen jaren gestreden heeft om een einde te maken aan het criminele beleid van de Memoranda. Ze kunnen niet aanvaard worden door de bevolking van Europa en door de progressieve maatschappelijke en politieke krachten, die strijden voor een Europa van solidariteit en democratie.

De burgers van Griekenland en Europa zijn geen passieve toeschouwers van het tv-journaal van 8 uur. Wij geloven integendeel dat we medespelers kunnen zijn in een onderhandeling die ons gemeenschappelijke lot aangaat, in Europa en wereldwijd.

SYRIZA zal elk mogelijk initiatief nemen om niet alleen de Griekse, maar ook de Europese bevolking te informeren. In elke stad, elke buurt en werkplek, maar ook in all landen van Europa zullen de parlementsleden, europarlementsleden en leden van SYRIZA bijeenkomsten houden met andere leden van SYRIZA en krachten die er solidair mee zijn, met een brede oproep tot mobilisatie voor de overwinning van democratie en waardigheid.

De tijd is aangebroken dat de mensen zelf het strijdperk betreden.

Wij zullen winnen!

Noot:

1) MoU: Memorandum of Understanding, de afspraken van de vorige regeringen met de Trojka. (Noot van de vertaler)

De vertaling gebeurde op basis van de Engelse vertaling uit het Grieks, verschenen in The Greek Analyst, en werd verzorgd door Globalinfo.

Print Friendly, PDF & Email