Europese Commissie wil democratie “optimaliseren”

eurocomUit een pas uitgelekt werkdocument (1) van de Europese Commissie blijkt dat deze instelling de Europese nep-democratie nog van een ultieme grendel wil voorzien, opdat de bedrijfswereld toch nooit het slachtoffer zou worden van ondoordachte wetgeving.  Het initiatief past in het kader van het REFIT-programma, gestart onder de vorige Commissie Barroso: alle overbodige ballast (“red tape”) moet uit de Europese regelgeving verdwijnen, zogezegd om het voor burgers en bedrijven niet moeilijker te maken dan nodig.

De nieuwe Commissievoorzitter Juncker benoemde te dien einde de Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans (PvdA) tot “eerste vice-voorzitter” van zijn Commissie, en gaf hem een vetorecht op elk wetgevend voorstel dat naar Timmermans’ inzicht overbodig of inefficiënt zou zijn.  Timmermans bleef niet bij de pakken zitten, en verbande meteen een reeks lopende wetgevingsinitiatieven naar het hoekje van het overbodige en inefficiënte, zoals 20 weken moederschapsverlof, recyclage van afvalstoffen (“circular economy”), enz., niet toevallig voorstellen waar kameraad Timmermans klachten had over gekregen vanuit de bedrijfslobby’s.

Het uitgelekte werkdocument wil de inbreng van deze bedrijfslobby’s institutionaliseren. De Commissie wil een evaluatieraad voor de regelgeving (Regulatory Scrutiny Board) in het leven roepen, waarvan het positief advies vereist is opdat de Commissie verder gevolg zou geven aan een wetgevingsvoorstel.  Deze evaluatieraad zou zich niet moeten beperken tot nieuwe wetgeving, maar ook de bestaande aan haar “kritisch” oog kunnen onderwerpen.

De raad zou bestaan uit een voorzitter en zes leden. Drie ervan zouden uit de commissieadministratie komen, en drie “will be recruited for fixed term, non-renewable contracts from outside of the EU Institutions. All members will be selected on the basis of their expertise in methodology and good practice via rigorous and objective selection procedures.”

Is dat geen fantastisch nieuws? Op kameraad Timmermans zal geen vermoeden van partijdigheid meer kleven wanneer hij een voorstel verwerpt, want hij zal kunnen verwijzen naar het oordeel van experten, die via strenge objectieve selectiecriteria aangeduid werden!

En deze experten zullen op hun beurt kunnen luisteren naar de stem van de samenleving, want de “Commission intends to listen more closely to those citizens and stakeholders, and be open to their feedback, at every stage of the process – from the first idea, to when the Commission makes a proposal, through to the adoption of legislation and its evaluation. The Commission intends to establish a web portal where each initiative can be tracked.”

Ongepaste wetgeving zou dus niet langer aan het Europees Parlement en de Raad ter goedkeuring voorgelegd worden (want wie het zou vergeten zijn: wetsvoorstellen in de Europese Unie gaan uit van de onverkozen Commissie). Er is echter nog een probleem: het Parlement of de Raad kunnen er amendementen op indienen. Zo wijzigde het Europees Parlement het Commissievoorstel voor 18 weken moederschapsverlof naar 20 weken. Totaal onverantwoord natuurlijk voor de Europese ondernemers ! De Commissie kan in dergelijk geval wel haar voorstel intrekken, zodat een door amendementen misvormd voorstel geen kans krijgt. Maar het is niet elegant, lijkt zelfs een beetje autoritair, en zelfs het Europees Hof van Justitie had onlangs bedenkingen bij de manier waarop de Commissie haar voorstel over een circulaire economie introk.

De Europese Commissie pleit daarom in het uitgelekte document voor een overeenkomst met het Parlement en de Raad opdat ook zij de gevolgen van hun eventuele amendementen zouden onderzoeken. “De Raad en het Parlement hebben natuurlijk het recht amendementen in te dienen”, aldus het document, “maar even goed de verantwoordelijkheid om de impact ervan na te gaan”. Welke paden de Commissie in dit verband nog wil bewandelen is voorlopig niet duidelijk.

De Commissie Juncker had bij haar aantreden “meer transparantie” en een “herstel van het vertrouwen van de burgers”  voorop gesteld. Men kan enkel vaststellen dat deze Commissie, onder invloed van steeds meer argwaan van de burgers, steeds gesofisticeerder wordt in haar manipulaties.

Noot:

1) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, (2015) draft, Better Regulation For Better Results – An EU Agenda. Downloadbaar op Euractiv (pdf, 10 blz.).

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Ander Europa.

 

Print Friendly, PDF & Email